Powitanie

Languages
Terms

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO THOHT JEWELS SP. Z. O. O

ROZDZIAŁ 1
Definicje
§1

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – firma THOHT JEWELS SP. Z. O. O z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 56; adres strony internetowej: www.thoht.pl; adres e-mail: anna.molenda@thoht.pl; NIP:5252830583 , REGON:38665062900000, wpisana do KRS
Sklep Internetowy – serwis internetowy dający możliwość zamawiania Towarów przez Internet, działający pod adresem www.thoht.pl
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Dowód zakupu – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający dokonanie zakupu. Może nim być paragon fiskalny lub faktura VAT.
Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi/ Konsumentowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia,w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, wpisywanie numeru bonu lub karty rabatowej.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat konkretnego Towaru.
Konto użytkownika – zabezpieczony hasłem i loginem nadanym indywidualnie przez Klienta/Konsumenta zasób dostępu do funkcji Sklepu Internetowego umożliwiający przeglądanie składanych przez siebie zamówień w przyszłości oraz dokonywanie zakupów Towarów w przyszłości bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych identyfikujących go.
Serwis PayPal – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).
Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.


Regulamin – niniejszy dokument, normujący zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem lub Sprzedawcą a Konsumentem.

ROZDZIAŁ 2
Postanowienia ogólne
§2

Warunkiem zamówienia Towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie Sklepu Internetowego.
Przy dokonywania zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Klient/Konsument zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, gdzie potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu, iż zapoznał się z treścią Regulaminu.
Klient/Konsument ma zakaz za pośrednictwem Sklepu Internetowego do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie całego świata. Zamówienia należy składać w języku polskim lub angielskim. Do rozpoznawania i rozstrzygania spraw objętych i nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą wyłącznie przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ 3
Warunki techniczne Sklepu Internetowego
§4

Do poprawnego działania Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka internetowa, dostęp do internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej e-mail. Konto e-mail jest niezbędne do dokonania zakupu Towaru. Sklep Internetowy przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta/Konsumenta w celu utrzymania sesji, dzięki której Klient/Konsument może płynnie poruszać się po każdej stronie Sklepu Internetowego, nie tracąc przy tym zapisanych Towarów w Koszyku oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ 4
Cena i właściwości Towaru w odniesieniu do Konsumenta
§5

Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej:
a. zawierają podatek VAT,
b. podawane są w złotych polskich oraz euro,
c. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Konsumenta na stronie Sklepu Internetowego.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy Towaru oraz formy płatności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§6

W przypadku wątpliwości co do prezentowanego w Sklepie Internetowym Towaru i jego właściwości Konsument może zasięgnąć informacji od Sprzedającego za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w zakładce „Kontakt”.

ROZDZIAŁ 5
Cena i właściwości Towaru w odniesieniu do Klienta
§7

Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej:
a. zawierają podatek VAT,
b. podawane są w złotych polskich oraz euro
c. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
Towary są sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu wysyłki, które mogą być odmienne od cen pierwotnie podanych na Stronie produktowej. O każdej zmianie ceny Towaru Sprzedawca poinformuje Klienta przed wystawieniem Dowodu zakupu.
Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy, które uzależnione są od wybranego sposobu dostawy i płatności.
Sprzedawca zachowuje prawo własności Towaru do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Klienta z tytułu zamówienia.

§8

Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje Towaru były prawidłowe, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Klienta.
Sprzedawca nie udziela gwarancji, że Towar nadaje się do innych celów niż określone na Stronie produktowej

ROZDZIAŁ 6
Warunki składania i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym
§9

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Klient/Konsument może składać zamówienia na Towar dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
Klient/Konsument po wejściu do Sklepu Internetowego, składa zamówienie, wskazując na Towar, którym jest zainteresowany, przez wskazanie na Stronie produktowej zamawianej ilości Towaru oraz wybór polecenia „do koszyka”.
Klient/Konsument w Koszyku:
a. Określa sposób dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru,
b. Określa dogodny sposób płatności za Towar,
c. Potwierdza zamówienie.
Klient zobowiązuje się do pokrycia kwoty wysyłki w przypadku nie
odebrania przesyłki za pobraniem.

§10

Klient/Konsument może również założyć w Sklepie Internetowym Konto użytkownika. Do założenia Konta użytkownika niezbędne jest wpisanie swojego loginu (pseudonimu) oraz nadanie hasła do logowania w przyszłości, celem identyfikacji Klienta/Konsumenta. Założenie Konta użytkownika w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne.

§11

Po wyborze w Sklepie Internetowym wszystkich interesujących Towarów, Klient/Konsument klika na polecenie „Koszyk”,
Po weryfikacji zgodności zawartości Koszyka z oczekiwaniami należy kliknąć polecenie „zamówienie”, rozpoczynając tym samym proces składania zamówienia. Procedura składania zamówienia obejmuje określone poniżej etapy, których zakończenie generuje się klikając kolejno w odpowiednie polecenia:
a. Zamówienie – należy wskazać niezbędne dane kontaktowe celem realizacji zamówienia lub zalogować się używając hasła i loginu do Konta użytkownika. Zakładając Konto użytkownika lub dokonując zakupu bez logowania do Konta użytkownika należy potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu. Następnie należy kliknąć polecenie „zapisz”, celem kontynuowania składania zamówienia.
b. Adres dostawy – należy potwierdzić aktualność adresu do wysyłki, lub dodać inny adres jeśli jest inny, niż adres z lit. a/
c. Metody wysyłki – należy wybrać jedną z dostępnych metod i kosztów przesyłki Towaru do Klienta/Konsumenta. Domyślnie Sprzedawca wysyła Towar za zapłatą przy jego odbiorze (za pobraniem). Klient/Konsument może wybrać inny sposób dostawy i płatność przelewem przed wysyłką Towaru. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć polecenie „Zapisz”.
d. Metoda płatności – W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta innego sposobu dostawy, niż domyślna przesyłka za pobraniem (płatność przy odbiorze), w tym miejscu, udostępnia się możliwość zapłaty kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) za pośrednictwem systemu Blue Media. Na tym etapie można również do zamówienia dołączyć swoje uwagi, sugestie lub pytania. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć polecenie „Zapisz”.
e. Potwierdzenie zamówienia – kliknięcie w przycisk funkcyjny „potwierdzenie zamówienia” oznacza złożenie przez Klienta/ Konsumenta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta/Konsumenta automatycznie wysyłany jest ze Sklepu Internetowego e-mail z informacjami o złożonym zamówieniu.
Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Klient/Konsument zostanie poinformowany za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

§12
Czas realizacji zamówienia

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu w magazynie Sprzedawcy i nie może być dłuższy, niż 30 dni licząc od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
Na Stronie produktowej każdego Towaru wskazana jest jego dostępność oraz orientacyjny czas wysyłki zamówienia, liczony jako dni robocze tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem lub w jakim czasie Towar będzie dostępny w Punkcie odbioru.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta/Konsumenta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
W stosunku do Klienta Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z niemożności realizacji zamówienia, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności wojnę, zamieszki, interwencje rządu, awarię, opóźnienia w transporcie, spory pracownicze, pożar, powódź lub siłę wyższą.
W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta innego sposobu dostawy, niż wysyłka za zapłatą przy odbiorze Towaru (za pobraniem), czas realizacji zamówienia podany na Stronie produktowej liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą, na jaką opiewa zamówienie.

ROZDZIAŁ 7
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
§13

Konsument może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Towar pod warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z oryginałem paragonu oraz zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia Konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku odstąpienia od umowy, po spełnieniu warunków określonych w ustępie 1, Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Konsumentowi zapłaconą cenę za Towar na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub gotówką w Punkcie odbioru. Koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy, ponosi konsument. Aby uznać zwrot towaru, towar musi tez mieć naszą, nienaruszoną metkę z logo THOHT JEWELS.

ROZDZIAŁ 8
Odstąpienie od umowy przez Klienta
§14

Sprzedawca nie przewiduje możliwości odstąpienia Klienta od umowy ani od zapłaty za zamówiony przez niego Towar, który został dostarczony przez Sprzedawcę, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ 9
Reklamacje składane przez Konsumenta
§15

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeśli Sprzedawca nie odpowie Konsumentowi w wyżej oznaczonym terminie, jest to równoznaczne z uznaniem reklamacji.
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ustępu 4 oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w ustępie 4, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Konsument nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
Reklamowany Towar należy przesłać lub dostarczyć na Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 10
Reklamacje składane przez Klienta
§16

Klient nabywający Towar ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
Towar reklamowany z zastrzeżeniem ustępu 1 musi być zwrócony w stanie w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta. W razie wątpliwości za Towar będący w stanie w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta nie uznaje się Towaru:
a. w nie oryginalnym opakowaniu,
b. w oznaczonym lub uszkodzonym opakowaniu,
c. podlegającego zużyciu,
d. z brakującą dokumentacją dotyczącą rękojmi/gwarancji;
Wady Towaru zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę w następujących przypadkach:
a. uszkodzenie lub utrata Towaru nastąpiła podczas przewozu,
b. występuje niedobór Towaru, a Klient powiadomił o tym fakcie Sprzedającego w terminie 48 godzin od daty dostawy.
Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 Towar zostanie wymieniony, gdy jego wadliwość zostanie dowiedziona Sprzedawcy w sposób niebudzący wątpliwości.
Sprzedawca nie uwzględnia roszczeń o zwrot poniesionych wydatków, naprawienia szkody lub innej straty lub szkody następczej, a wszelka odpowiedzialność w tym zakresie jest w sposób wyraźny wyłączona.
Klient zwraca reklamowany Towar na swój koszt.
Wszelkie niezgodności w Dowodzie zakupu muszą być zgłoszone w formie pisemnej Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia Dowodu zakupu .
Reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu wadliwego Towaru wraz z Dowodem zakupu.
Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 30 dni.

ROZDZIAŁ 11
Ochrona danych osobowych
§17

Klient/Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania i realizacji zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
Podanie danych osobowych przez Klienta/Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta/Konsumenta zakupów w Sklepie Internetowym.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem/Konsumentem i wykonywania umów sprzedaży Towaru zamówionego przez Klienta/Konsumenta w Sklepie Internetowym.
Sprzedawca uzyskując odrębną zgodę Klienta/Konsumenta może przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Konsumentowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
Klient/Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W tym calu należy się zwrócić do Sprzedawcy za pośrednictwem jego adresu e-mail.

ROZDZIAŁ 12
Jurysdykcja
§18

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Klientem strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Konsumentem strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym według obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 13
Postanowienia końcowe
§19

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Dostępność informacji o Towarze na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tego Towaru i możliwości realizacji zamówienia.
Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy:
Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1225),
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

§20

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu.
Zamówienie złożone przez Klienta/Konsumenta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 9 listopada 2013 r.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium